Artikelen

Ambassadeur wil Bangkok de fiets op helpen

Nederlandse ambassadeur wil Bangkok de fiets op helpen

PHOTOPROJECT URBAN CYCLING BANGOK – 3

For English scroll down

STRAK IN HET PAK maar soepel springt ambassadeur Remco van Wijngaarden op de dienstfiets van de residentie. Zo. Dat doet geen ambassadeur in Bangkok hem na. De Hollandse kunststof-koeien kijken tevreden toe. Een Nederlandse idylle in hartje Bangkok.

‘Op de Nederlandse compound gebruiken we de fiets om snel van het ene gebouw naar het andere te gaan. Van kantoor en kantine naar portiersloge. Of van oude residentie naar nieuwe ambassadeurswoning. Maar we gaan er niet mee de straat op. Te gevaarlijk.’

De ambassadeur gaat wel graag uit fietsen met z’n gezin. Dan gaan ze even verderop naar Lumpini Park of Benjakitti-park. Of ze laten zich begeleiden door iemand als André Breuer van Bangkok Biking, die tochten aanbiedt op veilige routes.

Maar op de fiets naar de internationale school, ook niet ver weg, is door het chaotische verkeer ondenkbaar.

BIJ SCHOLEN STAAT VERKEER MUURVAST

In Bangkok brengen je ouders je overal naar toe. Liefst met de auto. Als de scholen beginnen en uitgaan, staat het verkeer tot in wijde omgeving muurvast.

De mobiliteit in de miljoenenstad heeft z’n grenzen al lang bereikt. En nog steeds neemt het aantal auto’s toe – vaak aangeschaft op afbetaling.

Remco van Wijngaarden: ‘Dat is een bekend verschijnsel als de welvaart toeneemt. Maar je ziet als volgende stap al dat Thai dure sportfietsen kopen. Gaan ze in groepsverband mee rijden in een van de fietsparken. Dat maakt woon-werkverkeer op de fiets makkelijker bespreekbaar.

NOG GEEN 4% THAI HEEFT FIETS

Meer ruimte voor fietsers is een van de 214 prioriteiten van Bangkoks ambitieuze gouverneur Chadchart Sittipunt. Want

fietsen in plaats van autorijden betekent meer mobiliteit, een beter milieu en een betere gezondheid.

Toen de ambassadeur met hem kennis maakte, vroeg Bangkoks politieke baas nieuwsgierig of fietsland Nederland expertise kan leveren. Dat wil Nederland met genoegen doen.

‘We hebben op fietsgebied natuurlijk veel ervaring. Amsterdam heeft meer fietsen dan inwoners; 70% van alle vervoersbewegingen is fietsverkeer. Slechts 3,4% van de Thai heeft een fiets. De meeste daarvan zie je in dorpen. Niet in Bangkok.’

‘Nederland weet alles over noodzakelijke  infrastructuur. Over fietsbanen, fietspaden en fietsenstallingen. Over hoe je verschillende soorten vervoer van elkaar scheidt en tegelijkertijd op elkaar aansluit. En we hebben zelfs een publiek-private stichting, die buitenlandse steden gericht kan adviseren.’

‘Bangkok helpen levert goodwill op. Juist daar waar we ons willen onderscheiden: Op gebied van duurzaamheid en milieu. Dat is goed voor de handelscontacten.’

OP FIETS NAAR WERK ZONDER ZWETEN

Remco van Wijngaarden ‘Natuurlijk is aanleg van fietspaden in volgebouwd centraal Bangkok niet makkelijk. Maar elders in de metropool kan het sneller. De lijnen van skytrain en metro strekken zich steeds verder uit. Daar kunnen fietspaden en stallingen leiden tot een keuze voor reizen per fiets en trein’

‘En wat dacht je van de introductie van de elektrische fiets? Die kan een groot bezwaar wegnemen: Je komt niet meer bezweet op je werk aan’

JE LEERT FIETSEN MET DUWTJE IN DE RUG

Creatief onderdeel van het NL-fietsplan voor Bangkok is Photoproject Urban Cycling Bangkok: Uitgevoerd door fotograaf Kars Tuinder en 10 Thaise studenten, ondersteund door Typisch Thailand als mediapartner

‘De studenten maken foto’s waarop de fiets centraal staat. Daarvan komt een expositie. Maar er komen ook evenementen als een drive-in filmvoorstelling voor fietsers in de residentie-tuin. Belangrijk is een ronde-tafel-conferentie met gouverneur en medewerkers, deskundigen uit Nederland en lokale fiets-organisaties’

Met een kleine duw in de goede richting, zegt Remco van Wijngaarden al tevreden te zijn. Gelijk heeft hij. Leerden we niet allemaal fietsen met zo’n duwtje in de rug?

INFO:

> Aflevering 1 van deze serie: Fotograaf Kars Tuinder: Thaise jongeren gek op fotografie

> Aflevering 2 van deze serie: Studenten Phat en Garfield: Zonder fietspaden wordt het niks

> Opmerkelijke Thaise berichten lees je in onze Facebookgroep Typisch Thailand Telex 

 

ENGLISH:

DUTCH AMBASSADOR AIMS TO PROMOTE CYCLING IN BANGKOK

Dressed sharply but moving smoothly, Ambassador Remco van Wijngaarden rides the residence’s service bike. That’s not something you see many ambassadors doing in Bangkok. The Dutch plastic cows look on contentedly. A Dutch idyll in the heart of Bangkok.

“At the Dutch compound, we use bicycles to quickly move between buildings. From the office and cafeteria to the guardhouse. From the old residence to the new ambassador’s residence. But we don’t use them on the streets; it’s too dangerous.”

Ambassador van Wijngaarden enjoys cycling with his family. They ride to nearby Lumpini Park or Benjakitti Park. Or take guided tours offered by someone like André Breuer from Bangkok Biking, who uses safe cycling routes.

But cycling to the international school, which isn’t far away, is unthinkable due to the chaotic traffic.

TRAFFIC GRIDLOCK NEAR SCHOOLS

Very different from The Netherlands – where kids take there bike – in Bangkok parents drive their children everywhere, preferably in cars. When school starts and ends, traffic grinds to a halt in a wide radius.

The mobility of this bustling metropolis has long reached its limits, and the number of cars continues to rise, often bought on installment plans.

Remco van Wijngaarden: “This is a common phenomenon as prosperity increases. But you can already see the next step as Thais start buying expensive sports bikes and ride in groups in one of the cycling parks. This makes commuting by bike more feasible.”

LESS THAN 4% OF THAIS OWN BICYCLES

Creating more space for cyclists is one of the 214 priorities of Bangkok’s ambitious governor, Chadchart Sittipunt, as cycling instead of driving means increased mobility, a cleaner environment, and better health.

When the ambassador met him, Bangkok’s political leader curiously asked if bike-loving Netherlands could provide expertise. Netherlands is more than willing to help.

“We have a lot of experience in cycling. Amsterdam has more bikes than residents; 70% of all transportation movements are by bike. Only 3.4% of Thais own a bike, most of which you find in villages, not in Bangkok.”

“The Netherlands knows all about the necessary infrastructure, bike lanes, paths, and bike storage. We know how to separate different types of transportation while integrating them. We even have a public-private foundation that can provide targeted advice to foreign cities.”

“Assisting Bangkok builds goodwill, particularly where we want to distinguish ourselves: in terms of sustainability and the environment. That’s good for trade relations.”

COMMUTING TO WORK WITHOUT SWEATING

Remco van Wijngaarden: “Of course, creating bike lanes in the densely built central Bangkok isn’t easy. But it can happen more quickly in other parts of the metropolis. The skytrain and metro lines are expanding. There, bike lanes and facilities can lead to a choice of traveling by bike and train.”

“And what about introducing electric bikes? They can address a significant drawback: arriving at work without breaking a sweat.”

LEARNING TO CYCLE WITH A LITTLE PUSH

A creative part of the Dutch bike plan for Bangkok is the Photoproject Urban Cycling Bangkok, executed by photographer Kars Tuinder and 10 Thai students, supported by Typisch Thailand as a media partner.

“The students capture photos with bicycles at the center. These will be part of an exhibition. But there will also be events, such as a drive-in movie screening for cyclists in the residence garden. An essential element is a round-table conference with the governor, experts from the Netherlands, and local cycling organizations.”

Remco van Wijngaarden says he’ll be content with a little push in the right direction. And rightly so. After all, Dutch kids learn to cycle with a little push from a parent’

INFO:

Episode 1 of this series:

Photographer Kars Tuinder: Thai youth passionate about photography

Episode 2 of this series:

Thai students Phat and Garfield: Without bike lanes, it won’t work